بدستور رهبر ایران خطاب به دولت از واردات گوشی های آمریکایی آیفون و خروج سرمایه جهت خرید ملک در خارج از کشور جلوگیری بعمل آید.