شرکتها واشخاص ایرانی آمادگی خرید کود شیمیایی وارداتی را دارند.این شرکتها جهت خرید کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله به هر میزان و مقدار اعلام آمادگی کرده اند.